wyst�py
Obserwuj nas na Facebook


XX PRZEGL�D TEATR�W ALTERNATYWNYCH
25 - 27 wrze�nia 2020r. BAZA ZBO�OWA25 wrze�nia 20
godz. 16.00 - "Manekiny" - Teatr Ecce Homo - Galeria Echo
godz. 18.00 - "Gracz" - Teatr Ecce Homo - sala Teatru Ecce Homo
godz. 18.45 - Wernisa� wystawy rysunku i grafiki Moniki Socha�skiej - Du�a Hala
godz. 19.00 - "Dop�ki �mier� nas nie roz��czy" - Chojnickie Studio Rapsodyczne - Du�a Hala

26 wrze�nia 20
godz. 15.00 Koncert M�odzie�owej Orkiestry D�tej z Mas�owa - Du�a Hala
godz. 16.00 "Homo Sovieticus" - monodram w wyk. Wojciecha Kowalskiego (Cz�stochowa) - sala Teatru Ecce Homo
godz. 17.15 "Gwoli jakiej� tajemnicy" - Teatr Tetraedr z Raciborza - Du�a Hala
godz. 19.00 Koncert zespo�u "Dym" - Klub Kot�ownia

27 wrze�nia 20
godz. 15.00 Koncert kwartetu "Vinyl String Quartet" - Klub Kot�ownia
godz. 16.00 "Teatralno��" - monodram w wykonaniu Mateusza Nowaka (Lublin) - sala Teatru Ecce Homo
godz. 17.00 "Wariat i zakonnica" - Teatr Terminus a Quo (Nowa S�l) - Du�a Hala
godz. 18.30 "Satana" - monodram w wykonaniu Marcina Bortkiewicza (Warszawa) - sala Teatru Ecce Homo
godz. 20.00 "Epopeja" - Kompania Teatralna "Mamro" (Warszawa) - Du�a Hala

WI�CEJ INFORMACJI O SPEKTAKLACH I TW�RCACH

Na wszystkie spektakle w Bazie Zbo�owej obowi�zuj� bilety w cenie 10 z� do kupienia w budynku Ochrony Bazy Zbo�owej od 24 wrze�nia, lub bezpo�rednio przed spektaklami.

W zwi�zku z epidemi� podczas ca�ej imprezy obowi�zuje bezwzgl�dny re�im sanitarny.
Oznacza, to �e:
1. Mo�emy przyj�� jedynie 50% widz�w
2. W zamkni�tych przestrzeniach Bazy Zbo�owej istnieje obowi�zek zakrywania ust i nosa.
3. Ka�dy Uczestnik imprezy winien zapozna� si� z O�wiadczeniem uczestnika imprezy kt�rego wz�r dost�pny jest na fanpagu Teatru Ecce Homo.

Informacje pod numerem telefonu +48 608 050 891 | teatreccehomo@op.pl | www.eccehomo.pl

G��WNY ORGANIZATOR
STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE ECCE HOMO


Partner organizacyjny: Baza Zbo�owa

Sponsorzy: Urz�d Miasta Kielce

ZAPRASZAMY!!!


Podczas 41. Biesiady Teatralnej w Hory�cu-Zdroju - Z�oty R�g My�liwski Kr�la Jana wraz z nagrod� pieni�n� w wysoko�ci 4000z� ufundowan� przez Marsza�ka Wojew�dztwa Podkarpackiego otrzyma� Teatr ECCE HOMO z Kielc za spektakl "By� �wini� w maju" w re�yserii Marcina Bortkiewicza. Dzi�kujemy!


WO�P
Gramy dla WO�P!!!!!
11 stycznia godz. 17.00 "Padamme Padamme"
12 stycznia godz. 17.00 "By� �wini� w maju"

ZAPRASZAMY!!!!!
Prosimy o wrzutki do puszek nie mniejsze ni� 5 z�


XIX PRZEGL�D TEATR�W ALTERNATYWNYCH
9 - 11 listopada 2019r. BAZA ZBO�OWA9 listopada 19
godz. 16.00 - "By�a sobie dziewczyna" Teatr Odwr�cony - Warszawa (Klub Kot�ownia)
godz. 17.00 - "Nazywam si� wojna" - Teatr Rudzi - Bia�ystok
godz. 18.00 - Vinyl String Quartet - Koncert kwartetu smyczkowego - Warszawa - (Klub Kot�ownia)
godz. 19.00 - "Kara" - Teatr Nie z Tej Kulisy - Warszawa
godz. 20.00 - "By� kobiet�" - recital Katarzyny Dmoch - Wroc�aw - (Klub Kot�ownia)

10 listopada 19
godz. 16.00 "Uwolni� s�owa-Mi�o��" - Teatr Wojtka Kowalskiego - Cz�stochowa
godz. 17.00 "Gomber i Gombratrup" - Teatr Fieter - Ozimek
godz. 18.15 "Persona" - Teatr Ecce Homo - Kielce
godz. 19.15 Kabaret bez pr�by - Kielce - Klub Kot�ownia

11 listopada 19
godz. 16.00 "Hej Ty" Teatr Krzyk - Maszewo
godz. 17.00 Spektakl improwizowany Teatr Reset - Toru� Klub Kot�ownia
godz. 18.00 "Padamme Padamme" - premiera wznowieniowa - Teatr Ecce Homo - Kielce

Imprezy towarzysz�ce

9 listopada 19
Wystawa fotograficzna "Casus personam" foyer Teatru Ecce Homo - wernisa� ok. godz. 18.00

11 listopada 19
Kiermasz ceramiczny i wypa� raku - pracownia ceramiczna Ceramika Nova

Podczas trwania ca�ego Przegl�du
Wystawa komiksu �Odmienne stany rysunku" Stowarzyszenie Tw�rcze �Zenit" - Galeria w Przej�ciu
Gie�da "Ksi��ka za ksi��k�" - du�a hala

WI�CEJ INFORMACJI O SPEKTAKLACH I TW�RCACH

Wszystkie wydarzenia odb�d� si� w Bazie Zbo�owej.
Bilety w cenie 5 z� do nabycia od 6 listopada'19 w budynku Ochrony Bazy Zbo�owej (ul. Zbo�owa 4, Kielce), lub bezpo�rednio przed spektaklami (w miar� dost�pno�ci).
Na imprezy towarzysz�ce wst�p wolny.

G��WNY ORGANIZATOR
STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE ECCE HOMO


Partner organizacyjny: Baza Zbo�owa

ZAPRASZAMY!!!


Uwaga! Uwaga! Wielka Orkiestra �wi�tecznej Pomocy W Teatrze Ecce Homo.
GRAMY i ZBIERAMY!!!! W najbli�sz� niedziel� - 13 stycznia:
godz. 16.00 "Gracz" - monodram w wyk. Micha�a Pustu�y
godz. 17.15 "Vattene"
godz. 18.30 "By� �wini� w maju"
Wej�cie za wrzutk� co najmniej 5 z� do puszek WO�P naszych aktorek- wolontariuszek.
ZAPRASZAMY!!!!


XVIII PRZEGL�D TEATR�W ALTERNATYWNYCH
2 - 4 listopada 2018r. BAZA ZBO�OWA2 listopada 18
godz. 18.00 � "�ertwa" - monodram w wyk. Mateusza Nowaka - Lublin
godz. 20.00 � "Don Juan" - Teatr Ecce Homo - Kielce

3 listopada 18
godz. 16.00 � "Bez przesady" � Teatr MBJ - Gdynia
godz. 18.15 � "Homo Sovieticus" - monodram w wyk. Wojciecha Kowalskiego - Cz�stochowa
godz. 19.15 � "Listy Wiery Gran" - recital Marty Andrzejczyk (Bia�y Teatr) - Olsztyn (Klub Kot�ownia)
godz. 20.00 � "dzie�:noc:DZIE�" - Teatr Studio Czyczkowy - Wroc�aw

4 listopada 18
godz. 16.00 � "Drwa" - Teatr Kaprys - �apy
godz. 18.00 � "Eksperyment" - Kompania Teatralna Mamro - Warszawa
godz. 19.00 � "By� �wini� w maju" - Teatr Ecce Homo - Kielce (pokaz przedpremierowy)

Imprezy towarzysz�ce

2 listopada 18
godz. 17.30 � Wernisa� wystawy fotograficznej "Photophone art" (du�a hala)
godz. 19.00 � "Trzy kolory Zielony" - finisa� wystawy Roberta Kolasy, po��czony z promocj� albumu jego rysunk�w i komiks�w "Rewolwer i mielony czyli wszystko z czego si� mo�na po�mia� tylko nie wiadomo dlaczego" - Galeria "W przej�ciu"
godz. 19.45 � wernisa� wystawy fotograficznej "Don Juan" - foyer Teatru Ecce Homo

3 listopada 18
godz. 17.30 � "13 fantastycznych" � premiera antologii opowiada� konkursowych (Klub Kot�ownia)

4 listopada 18
godz. 17.00 � Koncert kamertonowy - Sylwia Nadgrodkiewicz

WI�CEJ INFORMACJI O TW�RCACH

Wszystkie wydarzenia odb�d� si� w Bazie Zbo�owej.
Bilety na spektakle w cenie 5 z� do nabycia od 27 pa�dziernika '18 w budynku Ochrony Bazy Zbo�owej (ul. Zbo�owa 4, Kielce), lub bezpo�rednio przed spektaklami.
Na imprezy towarzysz�ce wst�p wolny.

Informacje pod numerem telefonu +48 608 050 891 | teatreccehomo@op.pl | www.eccehomo.pl

G��WNY ORGANIZATOR
STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE ECCE HOMO


Partner organizacyjny: Baza Zbo�owa

Patronat Medialny:
Projektor - Kielecki Magazyn Kulturalny

Sponsorzy: Prezydent Miasta Kielce - Wojciech Lubawski
Hotel Bristol w Kielcach
Piekarnia Pod Telegrafem

ZAPRASZAMY!!!


Zapraszamy!!!! W najbli�szy czwartek - 14 czerwca o godz.19.30 - Grosse Aktion - re�. Marcin Bortkiewicz.
Spektakl b�d�cy adaptacj� g�o�nej powie�ci ameryka�skiego pisarza Jonathana Litella "�askawe". Wydana w 2006 r. ksi��ka jest fikcyjn� opowie�ci�, kt�r� wiele lat po zako�czeniu II wojny �wiatowej snuje dyrektor fabryki koronek na francuskiej prowincji, doktor praw Maksymilian Aue. Kiedy� podpu�kownik SS uczestnicz�cy m.in. w eksterminacji �yd�w na Ukrainie, opracowuj�cy dla Himmlera raporty o dzia�alno�ci oboz�w koncentracyjnych i memoria�y w kwestiach rasowych nigdy nie stan�� przed s�dem.

Z tysi�cstronicowego tekstu re�yser stworzy� sp�jne, precyzyjne studium upadku, dojrzewania do zbrodni i uj�� w klamr� "teatru w teatrze", gdzie narratorem i re�yserem jest stary Aue .
Mamy tu monolog pe�en odniesie� do Marka Aureliusza, ciemnej filozofii Heraklita, fragmenty z Tertuliana. Uczestnictwo w rozstrzeliwaniu ukrai�skich �yd�w bohater t�umaczy lektur� fragment�w z "Pa�stwa" Platona, uwiedzenie m�odego porucznika w sanatorium "Uczt�". Kazirodczy zwi�zek z siostr� bli�niaczk� Un� ma za pretekst plato�ski mit o androgyne. Zab�jstwa matki i ojczyma oraz powiernika i preceptora Thomasa Hausera rozegrane zosta�y w rytm sofoklesowskiej "Elektry" i "Orestei" Ajschylosa. Maksymiliana Aue w finale �cigaj� Erynie, boginie zemsty zwane przez antycznych Grek�w "�askawymi". Widz pozostaje z pytaniem czy kara w wymiarze symbolicznym jest zado��uczynieniem? A z�o, dobrze odegrane zaczyna by� fascynuj�ce.

O randze przedstawienia decyduje r�wnie� gra czw�rki aktor�w filar�w Teatru Ecce Homo: Agaty Or�owskiej, Karola G�rskiego, Marka Kantyki i Micha�a Pustu�y.

Spektakl przeznaczony dla widz�w doros�ych. Wst�p - 5 z�
fot. Wojtek Habdas


Uwaga! Uwaga! W najbli�sz� niedziel� 14 stycznia gramy dla Wielkiej Orkiestry �wi�tecznej Pomocy.
Godz.16.00 - "Barbarzy�cy Przyszli"
Godz.17.30 - "Gracz" - monodram w wykonaniu Micha�a Pustu�y
Wst�p za par� z�ot�wek do puszek WO�P naszych wolontariuszek przed wej�ciem do teatru
ZAPRASZAMY!!!!


XVII PRZEGL�D TEATR�W ALTERNATYWNYCH
10 - 12 listopada 2017r. BAZA ZBO�OWA10 listopada 17
godz. 17.00 � "Manekiny" - Teatr ECCE HOMO, Kielce � Galeria "Echo"
godz. 18.30 � Wariacje - wystawa Wojciecha Adama Ba�skiego (du�a hala)
godz. 19.00 � "Kolorowa bia�o-czerwona" - Fundacja Banina, Lublin, re�. Bart�omiej Miernik
godz. 20.00 � Wernisa� interdyscyplinarny Wystawa "Rewizjoner" Kamili Serwickiej, Anny Jasi�skiej, Anny Macias, Gabrieli Pol (Galeria "W Przej�ciu")
godz. 20.30 � "Zwierz� natchnione"� koncert (Klub "Kot�ownia")
godz. 21.00 � Muniek Staszczyk � koncert (Klub "Kot�ownia")

11 listopada 17
godz. 15.00 � "Czarki dla dwojga" � wypa� raku i kiermasz prac ceramicznych (Pracownia Ceramika Nova, ma�a hala) godz. 16.15 � Wernisa� wystawy fotograficznej "Tych Dwoje" (foyer Teatru Ecce Homo)
godz. 16.30 � "Mamy problem. Monodram macierzy�ski" � Magdalena Bochan-Jachimek (Gdynia)
godz. 17.00 � "Niesko�czony Zbi�r Wszystkich Innych", frag. - Teatr Ecce Homo, re�. Aleksandra Gronowska
godz. 18.00 � "Nied�wied�" - Kompania Teatralna Mamro, Warszawa, re�. Grzegorz Reszka
godz. 20.00 � Pr�ba czytania "Mefista" - Marcin Bortkiewicz, re�. Stanis�aw Miedziewski

12 listopada 17
godz. 16.30 � "Palacz zw�ok", monodram - Teatr Fieter, Ozimek, re�. i wykonanie Robert Konowalik
godz. 18.00 � "Audycja" - Teatr Ecce Homo, re�. Piotr Wawer, PREMIERA

UWAGA: Spektakle, je�li nie jest inaczej zaznaczone, odbywaj� si� w sali teatralnej Teatru Ecce Homo. Wej�ci�wki do odbioru od 8 listopada (g. 15.00) lub bezpo�rednio przed rozpocz�ciem.

Dzisiaj - 1 listopada mija 20 lat od �mierci Tadeusza Maja - inicjatora powstania Teatru Ecce Homo, wielkiego artysty plastyka, legendarnego dyrektora Zespo�u Szk� Plastycznych w Kielcach. Kilka dni temu przy wej�ciu do "Plastyka" zosta�a umieszczona nietypowa instalacja upami�tniaj�ca t� wyj�tkow� osobowo��.
"Mia�em przyjemno�� by� jego uczniem i wsp�pracownikiem. W komitecie stwierdzili�my, �e zdecydujemy si� na co� skromnego, nie na monumenty, pomniki. Przez jego nauk�, wskaz�wki, dzisiaj to my jeste�my jego �ywymi pomnikami. Tadeusz Maj by� wielkim przyjacielem m�odzie�y. Zawsze stawa� w obronie ucznia" - wspomina Tomasz Irski, pomys�odawca przedsi�wzi�cia.

Dzi�ki dyrektorowi uczniowie mogli na �ywo spotka� postaci, o kt�rych inny czytali tylko w podr�cznikach. - Tadeusz Maj zara�a� swoj� pasj� wszystkich - uczni�w, jak i nauczycieli. Uczy� nas patrze� na pewne spawy niekonwencjonalnie. Spowodowa�, �e w szkole nigdy nie by�o nudno. Nigdy nie by�o wiadomo co si� wydarzy, kto nas odwiedzi i jakie pomys�y b�d� realizowane - wspomina�a obecna dyrektor "Plastyka", Maria Kowalczyk.
"Podziwiam uczni�w za t� inicjatyw�. Jestem wzruszona, bo wiem, �e uczniowie i szko�a to by�o jego �ycie, jego dom. Niekt�rzy do dzi� wspominaj� charakterystyczny stukot jego drewnianych chodak�w" - podkre�li�a Jadwiga Maj-Rola, siostra dyrektora Maja i doda�a, �e pi�kne jest przes�anie tej inicjatywy. - Tych, kt�rzy zostawiaj� w nas �lad, trzeba chroni� przed zapomnieniem.

Teatr Ecce Homo - najwi�kszy �ywy pomnik Tadeusza Maja. Zaprezentowali�my fragment �piewogry "Niesko�czony Zbi�r Wszystkich Innych", ze specjalnym udzia�em Jana Nowickiego, a to co najwa�niejsze uda�o nam si� dzi�ki archiwalnym, teatralnym nagraniom przypomnie� g�os Tadeusza Maja.Mobilna Kultura: 15.11.2016 z Bazy Zbo�owej. Polecamy!!!


XVI PRZEGL�D TEATR�W ALTERNATYWNYCH
10 - 13 listopada 2016r. BAZA ZBO�OWA10 listopada 16
godz. 17.00 Teatr Ecce Homo - "Mastaba" - Galeria Echo
godz. 18.00 Teatr Terminus a Quo z Nowej Soli - "Go" Galeria Echo
godz. 20.00 Wojciech Kowalski - Katowice - monodram "3xRudnicki" - Baza Zbo�owa

11 listopada 16
godz. 17.00 Wioleta Komar - Warszawa - monodram�"Przyj dziewczyno przyj" - Baza Zbo�owa
godz. 18.15 Teatr Fieter z Ozimka - "Samoobs�uga" - Baza Zbo�owa, Galeria "W Przej�ciu"
UWAGA - SPEKTAKL ODWO�ANY. godz. 20.00 Joanna Szczepkowska monodram "Go�a Baba"
Drodzy Widzowie
Z przykro�ci� informujemy, �e monodram "Go�a baba" w wykonaniu Joanny Szczepkowskiej, z powodu choroby aktorki (zapalenie oskrzeli) zostaje odwo�any. Natomiast rekompensuj�c Pa�stwu tak znacz�c� zmian� w programie, zapraszamy na r�wnie znamienite spotkanie teatralne, kt�re odb�dzie si� dzisiaj o godz. 20.00. Mamy nadziej�, �e b�dzie to dla Pa�stwa pi�kna niespodzianka. Zapraszamy!!!!

12 listopada 16
godz. 16.30 Chojnickie Studio Rapsodyczne "Romeo i..."
godz. 18.00 Teatr Krzyk - Maszewo - "To face"
godz. 19.30 Teatr Mamro�z Warszawy - "Teatrowcy"
godz. 21.00 Teatr Pijana Sypialnia z Warszawy - "Latarnik"

13 listopada 16
godz. 16.00 Janusz Stolarski - Pozna� - monodram "Ecce Homo"
godz. 18.00 premiera Teatru Ecce Homo - opieka artystyczna Aleksandra Gronowska

Pobierz folder w formacie PDF


Zapraszamy w najbli�sz� sobot� i niedziel� 1 i 2 pa�dziernika na godz. 18.00
Sobota - spektakl "Sukkuba" na motywach powie�ci Stanis�awa Lema " Solaris"
Niedziela - spektakl "Padamme Padamme" na motywach powie�ci Aleksandra So��enicyna "Oddzia� chorych na raka"
Obydwa spektakle w re�yserii Marcina Bortkiewicza i w ramach jubileuszu 20 spektakli na XX-lecie.
Bilet - 5 z�


Drodzy Nasi Przyjaciele i Widzowie,
20 lat temu, w listopadzie 1996 r. powsta�a kr�tko zapowiadaj�ca si� grupa teatralna Ecce Homo.
Nikt nie oczekiwa�, nie spodziewa� si�, nie zak�ada�, a przede wszystkim nie marzy�, �e b�dziemy istnie� do ostatniego aktora. A ju� wiadomo, �e b�dziemy.
Wszyscy aktorzy to tak zwani amatorzy, zaj�ci swoim tak zwanym normalnym �yciem, �wiadomi, �e teatru alternatywnego mo�na nie lubi�, lecz �y� si� bez niego nie da.
Rozpoczynamy obchody 20-lecia Teatru Ecce Homo! Nasz plan?
Pragniemy zaprezentowa� Pa�stwu dwadzie�cia r�nych spektakli z naszego repertuaru. Chc�c zd��y� do listopada, a zwi�zane jest to z przywo�aniem, czyli wznowieniem kilku tytu��w, rozpoczynamy w najbli�szy pi�tek - 5 sierpnia o godz. 20.00 spektaklem "Grosse Aktion" w re�yserii Marcina Bortkiewicza.
W sobot� zaprezentujemy drugi spektakl, kt�rym b�dzie monodram "Gracz" w wykonaniu Micha�a Pustu�y, w re�yserii Stanis�awa Miedziewskiego.
Wprowadzamy r�wnie� drobn� zmian�: poniewa� gromadzimy kapita� na listopadowe obchody, �ci�le zwi�zane z XVI Przegl�dem Teatr�w Alternatywnych, spektakle b�d� biletowane w kwocie 5 z�, w imi� przys�owia: "ziarno do ziarnka..."
Dzi�kujemy i zapraszamy!


Na XXXVII Biesiadzie Teatralnej w Hory�cu-Zdroju otrzymali�my Br�zow� Mis� Borowiny dla zespo�u aktorskiego spektaklu "Vattene" w re�yserii Marcina Bortkiewicza.
Gratulacje dla Kasi Janaszek, Oli Kopy�, Ani Winiarskiej, Karola G�rskiego i Piotra Skrzypczyka.


Teatr Ecce Homo zaprasza:
Pi�tek, 12 lutego - godz.19.00 - "�agodna"
Sobota, 13 lutego - godz.19.00 - "Vattene"


XV PRZEGL�D TEATR�W ALTERNATYWNYCH
13 - 15 listopada 2015r. BAZA ZBO�OWA13 listopada 15
godz.18.00 - Pokoj�wki - Teatr Fieter z Ozimka
godz.19.30 - Wiecz�r ekscentryczny - premiera Teatru Ecce Homo

14 listopada 15
godz.16.00 - Diva - monodram w wykonaniu Wioletty Komar
godz.17.30 - Kariera Johna Nobody i Koszmar S�awomira M. - Teatr Kaprys - �apy
godz.19.00 - Saksofonista - Teatr From Poland - Cz�stochowa
godz.20.30 - Partytury rzeczywisto�ci - Teatr Porywacze Cia� - Pozna�

15 listopada 15
godz.18.00 - Das K�chendrama - Teatr Rondo � S�upsk
godz.19.30 - Niespodzianka � wyst�p bez pr�by - Kielce - Klub Kot�ownia

Imprezy towarzysz�ce
Ciemna strona teatru � wystawa fotografii Moniki Socha�skiej (foyer Teatru Ecce Homo)

WI�CEJ INFORMACJI O TW�RCACH

Wszystkie wydarzenia odb�d� si� w Bazie Zbo�owej. Spektakle w sali teatralnej Teatru Ecce Homo, oraz w klubie Kot�ownia.
Cena biletu na spektakl teatralny � 10 z�, karnet na ca�y festiwal � 50 z�. Bilety do nabycia od 9 listopada �15 w budynku ochrony w Bazie Zbo�owej, lub bezpo�rednio przed spektaklami.
Liczba bilet�w ograniczona.
Na wystawy wst�p wolny

Informacje pod numerem telefonu +48 608 050 891 | teatreccehomo@op.pl | www.eccehomo.pl

G��WNY ORGANIZATOR
STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE ECCE HOMO


Partnerzy organizacyjni: Baza Zbo�owa

Patronat Medialny:
Echo Dnia
Radio Kielce
Radio Z�ote Przeboje
Projektor - Kielecki Magazyn Kulturalny
TVP Kielce

Sponsorzy: Prezydent Miasta Kielce - Wojciech Lubawski
Urz�d Marsza�kowski
Miejskie Przedsi�biorstwo Komunikacji w Kielcach
Hotel Bristol
Targi Kielce

ZAPRASZAMY!!!


21 pa�dziernika z r�k Marsza�ka Wojew�dztwa �wi�tokrzyskiego otrzymali�my "�wi�tokrzysk� Nagrod� Kultury 2015 I stopnia dla Stowarzyszenia w uznaniu dokona� wzbogacaj�cych dorobek kulturalny wojew�dztwa �wi�tokrzyskiego"
Nagrod� w imieniu zespo�u odebrali: Katarzyna Janaszek, Aleksandra Kopy�, Ariadna Lewczuk, Karol G�rski, Marek Kantyka i Piotr Skrzypczyk.
Ca�� kwot� przeznaczamy na organizacj� XV Przegl�du Teatr�w Alternatywnych w dniach 13-15 listopada 15.
Dzi�kujemy i zapraszamy!


Zapraszamy!!!!! Na sobot� z Teatrem Ecce Homo.
10 pa�dziernika 2015r.
godz. 17.00 "Barbarzy�cy Przyszli"
godz. 18.00 "Persona"
godz. 19.00 "Gracz"
Wyj�tkowo biletujemy: 5 z� za jeden spektakl, 8 z� za dwa, 10 z� za wst�p na trzy spektakle.


Wspomnienie z IV Ozimskiej Nocy Teatralnej - maj 2015


Po raz czwarty mieli�my przyjemno�� wyst�pi� podczas Og�lnopolskiego Festiwalu Teatr�w Studenckich i co nas bardzo cieszy po raz czwarty wyjecha� z nagrodami.
Pierwsze konkursowe granie Vattene! zaowocowa�o:
- I nagrod� za spektakl
- wyr�nieniem aktorskim dla Anny Winiarskiej za charyzm� sceniczn�.
Gratulujemy pozosta�ym laureatom, dzi�kujemy organizatorom i mamy nadziej� do zobaczenia w przysz�ym roku


Zapraszamy 19 kwietnia 15 o godz. 20.00 na spektakl "Obsesja" Teatru Remus z Warszawy

"Obsesja" to spektakl o dyskryminacji. Zesp� Teatru Remus zebra� w nim autentyczne historie � �wiadectwa os�b, kt�re do�wiadczy�y agresji na tle rasowym. Z tymi brutalnymi tekstami kontrastuje pi�kno odleg�ych kultur, obecne w sztuce wsp�pracuj�cych przy realizacji spektaklu artyst�w zagranicznych: japo�skiego tancerza butoh Ruiego Ishihary i Hany Umedy, aktorki wykonuj�cej tradycyjny japo�ski taniec Nihon Buyo, a tak�e w �piewanych przez aktor�w tradycyjnych wielog�osowych pie�niach z r�nych kraj�w Afryki m.in. Maroka i Ugandy, a tak�e Korsyki, W�och, Brazylii i Ba�kan�w.
Tytu� spektaklu nawi�zuje do historii maroka�skiego artysty, kt�ry podczas stypendialnego pobytu w Polsce zosta� brutalnie pobity: "Po tym zdarzeniu (...) wci�� rozgl�dam si� nerwowo, my�l� o tym, �e za chwil� kto� mo�e mnie zaatakowa�. To ju� jest obsesja."


Drodzy Nasi Widzowie i Przyjaciele Naszego Teatru

Za dwa tygodnie wyje�d�amy na XXXVI Biesiad� Teatraln� do Hory�ca-Zdroju. Jest to najstarszy, najlepszy, ale te� najdro�szy festiwal nurtu alternatywnego. Jest stycze�, wi�c bardzo kiepsko u nas z pieni�dzmi, kt�re dostaniemy, albo nie dostaniemy z dotacji na prze�omie marca i kwietnia. Kr�tko m�wi�c zbieramy na akredytacj� i koszty transportu i jeszcze troch� nam brakuje. Dlatego wyj�tkowo najbli�sze grania b�d� biletowane. Cena biletu ca�e 5 z�. Je�li kto� chcia�by nas wesprze� wi�ksz� kwot�, na stronie jest zak�adka z numerem konta.

Dzi�kujemy i czekamy.


Teatr Ecce Homo na XVI Og�lnopolskim Festiwalu Teatr�w Niezawodowych "Garderoba Bia�o�eki" otrzyma� trzy nagrody:
- Od jury profesjonalnego: II nagrod� w kategorii najlepszy spektakl, za przedstawienie Wybraniec
- Micha� Pustu�a w kategorii najlepszy aktor, za rol� Gregoriusa w spektaklu Wybraniec
- Od jury teatr�w amatorskich III nagrod�, w kategorii najlepszy spektkal (Wybraniec).


Kierownik Artystyczny - Anna Kantyka-Grela, tel. 698-355-163, e-mail: kondratowicz@o2.pl lub teatreccehomo@op.pl
Strona zaistnia�a 1.XII.2003.
Copyright (c) 2003-2017 Wojciech Habdas. All rights reserved.
All photographs (c) 2003-2017.

statystykaSexemodel pornblu hobbyhuren